Algemene Ledenvergadering donderdag 21 oktober 2021

Het bestuur nodigt u uit voor de
Algemene Leden Vergadering op DONDERDAG 21 oktober.
Locatie: ’t Paradies. Aanvang 14.00 uur

AGENDA

1. Opening door de voorzitter mevr. W. Dirkx
2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 6 oktober 2020
3. Samenvatting jaarverslag 2020-2021
4. Financieel Jaarverslag 2020-2021
5. Verslag kascontrolecommissie
a Décharge bestuur
b Benoeming nieuw kascontrolecommissielid
6. Begroting 2021-2022
7. Website KVG Roermond
8. Aftredend maar herkiesbaar: mevr. Loes Schouten, penningmeester
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen van de ALV van het afgelopen seizoen kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat
(secretaris@KVG-roermond.nl onder vermelding van uw e-mailadres.

Aansluitend – na een korte pauze – lezing over de GGD.
Door: mevr. Angelique van de Kar.