Privacy Protocol

PRIVACY  PROTOCOL                                              

KVG Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
KVG Roermond houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Met uw uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens verwerken, voor het doel waarvoor ze nodig zijn;
– Met uw uitdrukkelijk toestemming foto’s, films en dergelijke kunnen gebruiken ter illustratie in ledenbladen of op de website van de vereniging en andere schriftelijke informatie, zoals uitnodigingen voor activiteiten van KVG
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als KVG Roermond zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Protocol, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kunt u contact opnemen met de voorzitter
mevrouw Willemien Dirkx

tel. 06 14970345
e-mail wadirkx@gmail.com