skylineroermond_1200

Informatie

Doelstelling

Het Katholiek Vrouwengilde is een ontmoetingsplaats van en voor alle vrouwen. Het KVG biedt inspirerende en uitdagende programma’s in een plezierige en respectvolle sfeer.
Het KVG staat open voor de wereld om haar heen, dichtbij en veraf, en zet zich hiervoor in. De positie van de vrouw heeft haar speciale aandacht.

Algemeen

Elk lid ontvangt van september t/m mei een convocaat en 2 x per jaar (in voor- en najaar) het provinciale nieuwsbulletin “Vrouwen Gilde Limburg”. Elk lid ontvangt bij het begin van het verenigingsjaar het nieuwe jaarprogramma. Wijzigingen in het programma zijn mogelijk. Raadpleeg dus steeds de maandelijkse convocaten en de website.
Bij deelname aan een door het KVG georganiseerde clubactiviteit of cursus is het lidmaatschap van het KVG een vereiste.

Bij onze lezingen zijn introducés welkom tegen betaling van € 2,50. Bij onze excursies zijn introducés eveneens welkom – mits er plaats is – tegen betaling van € 5,00 extra. Wilt u, als u een introducé meebrengt, ervoor zorgen dat dit bedrag wordt afgerekend bij één van de aanwezige bestuursleden, waarvoor onze dank.

De kosten van evenementen dienen steeds bij inschrijving te worden voldaan. Mocht U zich van te voren opgeven voor een KVG-activiteit dan houdt dit in dat U vooraf een betalingsverplichting heeft.

De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan goederen of personen ontstaan tijdens KVG-activiteiten.

Bestuur

Het bestuur van het KVG, afdeling Roermond bestaat uit de volgende leden:

b
Rinie Schreurs, voorzitter
T: 06-23426526
E: rinie.schreurs@ziggo.nl
adfgh
 
 aKatrijn Szabó, secretaris, vice-voorzitter en films
T: 06-51332882
E: secretaris@kvg-roermond.nl
adfgh
 
aLoes Schouten, penningmeester en ledenadministratie
T: (0475) 404364
E: loes.schouten@ziggo.nl
adfgh
adfgadfg 

bEls Prins, excursies, convocaten, jaarboekje en website
T: (0475) 593991
E: elskedei2011@gmail.com

 
adfgh
bElly Jansen, excursies
T: (0475) 420114
E: ellypmjansen@ziggo.nl
adfgh
 
bAnnette van Bemmel, cursussen
T: (0475) 542502
adfgh
 
bAnnie Mooren, Erebestuurslid
T: (0475) 330868
E: anniemooren@planet.nl
 

Contributie

De contributie bedraagt € 25,- per verenigingsjaar.
Leden die een machtigingsformulier hebben getekend, hoeven niets te doen. De contributie wordt begin september automatisch geïnd. Leden zonder machtiging dienen in de maand september de contributie zelf over te maken naar bankrekening:
NL55 RABO 0144.1416.47 (*)
tnv KVG-Roermond
o.v.v. van uw naam en adres en ‘contributie’.
Bij betaling na 1 oktober wordt de contributie verhoogd met € 4,00 administratiekosten.
(*) Dit banknummer geldt alleen voor de betaling van:
– contributie
– cursussen
– kerstviering
– openings- en sluitingsdag

Ledenadministratie

U kunt zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij
Loes Schouten, ledenadministratie
Paarlandweg 5
6061 EP Posterholt
tel. 0475-404364
e-mail: loes.schouten(at)ziggo.nl
Schriftelijk afmelden vóór 1 oktober bij de ledenadministratie
Leden die zich na 1 oktober afmelden zijn verplicht €10,– te betalen. Dit zijn de kosten voor de afdracht aan het provinciale KVG-Limburg en het reeds ontvangen jaarprogramma.